Blogi

Ke, 2015-11-25 19:44

Hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden lakkauttamisesta meni tänään läpi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallituspuolueiden äänin. Jatkossa työttömien perheiden lapsilla on oikeus vain osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Tämä on surullista, sillä yksikään valiokuntamme kuulemista yli kahdestakymmenestä asiantuntijasta ei kannattanut varhaiskasvatuksen säätämistä harkinnanvaraiseksi.

Onneksi monet suuret kaupungit ovat päättäneet, etteivät ne suostu ottamaan käyttöön Sipilän hallituksen lakimuutosta. Näin on päätetty Vihreiden aloitteesta mm. Helsingissä, Espoossa ja Tampereella.

Asiantuntijoiden yksimielinen viesti oli, että lakimuutoksen myötä lasten eriarvoisuus, kaltoinkohtelu ja syrjäytyminen lisääntyvät. Lailla tavoitellaan säästöjä, mutta asiantuntijoiden näkemys on, että lakimuutoksen kustannussäästöt ovat kyseenalaisia ja todennäköisempää on, että syrjäytymisen ja lastensuojelun kulut kasvavat.

Lastensuojelulla ja varhaiskasvatuksella on pitkä yhteinen historia. Varhaiskasvatus on nähty kaikkein kustannustehokkaimpana keinona kaventaa lasten taustoista johtuvia eroja.  Tästä syystä on ajateltu, että päiväkodin kynnyksen pitäisi olla mahdollisimman matala. Kun päivähoito on lapsen oikeus, joka ei riipu vanhemman tilanteesta, pystytään perheitä leimaamatta mahdollisimman tehokkaasti ehkäisemään lasten kaltoinkohtelua, ylisukupolvista huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.

Nyt tähän tulee muutos. Kun varhaiskasvatuksesta  tulee harkinnanvarainen palvelu, joka riippuu vanhemman asemasta työmarkkinoilla, se lakkaa olemasta lapsen oikeus ja siitä tulee vanhemman etu. Kaikkein parhaimmassa asemassa tulevat olemaan varakkaat aikuiset, ja huonoimmassa asemassa köyhät huono-osaiset lapset.

Lain säätämisen taustalla tuntuu olevan ideologinen halu kurittaa pienituloisia lapsiperheitä ja ajaa äidit pois työelämästä. Mitään järkeä tämän lain säätämisessä ei nimittäin ole.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2004 teettämä selvitys osoitti, että sellaisten lasten osuus, joiden vanhemmista toinen on kotona ja lapsi kokopäivähoidossa, oli noin 10 % kaikista kokopäivähoidossa olevista lapsista. Näiden lasten taustalta löytyi vahvoja perusteita lapsen kokopäivähoidon tarpeelle: vanhempien kielitaidottomuutta, mielenterveysongelmia, työkyvyttömyyttä, vakavasti sairaiden sisarusten erityishoidon tarvetta sekä pätkätöitä.

Hallitus on nyt käytännössä rajaamassa juuri näiden perheiden oikeutta varhaiskasvatukseen. Oletettavaa on, että seuraukset näkyvät ja tuntuvat juuri heikoimmassa asemassa olevien perheiden arjessa ja lastensuojelun kuluissa.
 

Varhaiskasvatusoikeuden tekeminen harkinnanvaraiseksi ei tule tuomaan säästöjä. Seurauksena on lisää hallintoa, byrokratiaa, perheiden leimaamista sekä asiantuntijalausunto- ja valitusprosesseja. Lisäksi tulevat varhaisen tuen heikentymisestä koituvat kustannukset.

Juuri näistä syistä jotkut isoimmista kaupungeista, mm. Helsinki ja Espoo, ovat ilmoittaneet, etteivät ne aio ottaa lakia käytäntöön. Näissä kaupungeissa ei haluta panostaa byrokratiaan ja perheiden kyttäämiseen, vaan ennaltaehkäisyyn ja lasten hyvinvointiin.
 
Toisaalta kuntien mahdollisuus päättää itse, takaavatko ne kaikille lapsille kokopäiväisen paikan päiväkodista vai ei asettaa lapset eriarvoiseen asemaan sen mukaan, mitä kunnan päättäjät ovat sattuneet päättämään.

Lasten eriarvoisuus kasvaa sillä maksukykyisen perheen lapsella on mahdollisuus päästä kokoaikaiseen hoitoon yksityiseen päiväkotiin, mutta julkisen puolen lapset joutuvat taistelemaan kokopäiväpaikoista. Heikoimmin taistelussa käy työttömien lapsille.

Hallitus vie lapsilta, mutta ei anna heille tilalle mitään. Tähän saakka 0-6-vuotiaiden ikäisissä lastensuojelun asiakasmäärät ovat olleet pienemmät kuin tätä vanhempien lasten kohdalla. Todennäköisesti tilanne tulee nyt muuttumaan huonommaksi. Lastensuojelun tarpeen kasvu voitaisiin ehkä välttää, jos oikeus subjektiiviseen hoitoon ja varhaiskasvatukseen korvattaisiin esimerkiksi tehokkaammalla neuvolapalvelulla, mutta sitä hallitus ei ole tekemässä.

Keskustan, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten uskottelee meille, että mielenterveysongelmaiseen perheeseen syntynyt lapsi voi edelleen saada kokopäiväpaikan, koska äidillä ja isällä on oikeus hakea sitä.  Moniin sairauksiin, erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmiin, kuuluu kuitenkin paitsi halu kieltää oma sairaus, myös se ulkopuolisilta niin pitkälle kuin mahdollista. Hinnan maksavat liian usein lapset.

Miten järjestelmä tästedes tunnistaa ajoissa lapsen, joka tarvitsisi kokopäiväpaikan, jos vanhempi ei osaa sitä hakea? Tätä hallitus ei ole pohtinut. Korvaavaa varhaista tukea ei ole ajateltu eikä tarjota.

Keskustan, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten hallitus uskottelee meille, että maahanmuuttajataustaisella perheellä on mahdollisuus hakea päivähoitopaikkaa, joka nyt on tehty harkinnanvaraiseksi. Mutta miten, jos vanhempien kielitaito ja tieto byrokratian kiemuroista on puutteellista?

Yksikään sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemista asiantuntijoista ei kannattanut maahanmuuttajataustaisten perheiden varhaiskasvatuksen rajaamista ja säätämistä harkinnanvaraiseksi. Päivähoito on todettu kaikkein tehokkaimmaksi tavaksi tukea lapsen kielen oppimista ja myöhempää koulussa pärjäämistä. Tämä pätee myös kantasuomalaisiin lapsiin, mutta maahanmuuttajat ovat koulupudokkaissa ja syrjäytyneissä nuorissa yliedustettuina.

Kokoomuksen, Keskustan ja Perussuomalaisten hallitus teeskentelee, ettei se ole kuullut työelämän muutoksesta, tosiasiasta, että yhä useampi nuori äiti joutuu tyytymään väliaikaisiin pätkä- ja silpputöihin, koska muuta ei ole tarjolla. Monilla aloilla vuoden työsopimus voi tulla muutaman päivän varoitusajalla. Entä, jos sitä ei voi ottaa vastaan, kun tarjolla on vain osapäivähoitoa?

Varhaiskasvatuksen laadun heikennys iskee etenkin osapäivähoidossa oleviin lapsiin. Yli 3-vuotiaiden ryhmässä saa jatkossa olla 21 lapsen sijasta 24 lasta, mutta jos ryhmässä on osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia, ryhmäkoko voi olla jopa 39. Osa-aikaisten lasten ryhmässä myös hoitajia on vähemmän.  Pätkätyöntekijän puolikkaalle lapselle saa riittää puolikas syliä ja hoivaa.

Varhaiskasvatuslain muutos tulee vähentämään naisvaltaisen alan työllisyyttä ja lisäämään alan osa-aikaisia työsuhteita. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen tulee vähentämään entisestään pienten lasten äitien työssäkäyntiä, sillä äidit kantavat Suomessa paljon suuremman hoivavastuun kuin isät. Näin alennetaan äitien työllisyysastetta ja menetetään verotuloja. Myös julkisen talouden näkökulmasta päivähoidon rajaaminen on pelkästään huono ajatus. Lakimuutos tulee lisäämään byrokratiaa tavalla joka syö palveluiden heikentämisestä saatavat säästöt. Ei siis ihme, ettei hallitus ole arvioinut lakinsa pitkän aikavälin todellisia kustannussäästöjä eikä lapsi- ja sukupuolivaikutuksia.

Tätä lakiesitystä eivät tulevat sukupolvet kiitä. Se tullaan muistakaan muutoksena, jonka myötä Suomessa hyväksyttiin, että lapset ovat varhaiskasvatuksesta lähtien eriarvoisessa asemassa. Suomi otti taka-askelen luokkayhteiskunnaksi.

 

Ti, 2015-11-24 16:56

Hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 94/2015). Yksi keskeisistä ehdotetuista muutoksista koskee “oman työn tekijöiden” määrittelemistä yrittäjiksi. Oman työn tekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole työsuhteessa työn teettäjään, mutta jota ei nykyisen lain puitteissa määritellä yrittäjäksi.

Hallitus ehdottaa työttömyysturvalain yrittäjämääritelmää laajennettavaksi siten, että omaa työtä tekevät ja yksityiset elinkeinonharjoittajat voitaisiin nykyistä useammin määritellä yrittäjiksi. Jatkossa oman työn tekijäksi määriteltäisiin pääasiassa henkilöt, jotka eivät työskentele ansiotarkoituksessa.

Esityksen tarkoituksena on selkiyttää oman työn tekijöiden asemaa ja helpottaa työvoimaviranomaisten työtä. Tämä on sinänsä hyvä ja kannatettava pyrkimys, mutta hallituksen esittämä lakimuutos aiheuttaisi tietyille työntekijäryhmille merkittäviä ongelmia.

Tällä hetkellä työttömän henkilön aloittama yritystoiminta katkaisee ansioturvan pääsääntöisesti heti. Uusi laki asettaisi esimerkiksi freelancerit asemaan, jossa heidän toimeentulonsa olisi uhattuna, mikäli he tekevät työsuhteisia pätkätöitä. Journalistiliitto ja Yleinen työttömyyskassa ovat myös kannanotoissaan huomauttaneet, ettei uusi lakiesitys poista olemassa olevia ongelmia ja laki saattaisi jopa luoda esteitä työnteolle.

Nykypäivän työelämässä on monia erilaisia työn muotoja. Itsensä työllistävät ovat kasvava joukko, ja moni saa elantonsa erilaisten pätkätyösuhteiden ja yrittäjämäisesti tehtyjen toimeksiantojen yhdistelmistä. Työlainsäädäntö, joka perustuu mustavalkoiseen yrittäjä-palkansaaja-jaotteluun, ei palvele nykypäivän tarpeita.

Akava on esittänyt työttömyysvakuutusjärjestelmän joustavoittamista muun muassa luomalla selkeä mahdollisuus itsensä vakuuttamiseen myös sivutoimisena yrittäjänä sekä selvittämällä työttömyysturvan yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa tilanteissa, joissa työtä tehdään vuoroin yrittäjänä, vuoroin palkansaajana. Asiantuntijajoukon esittämä ansioturvareformi helpottaisi yrityksen kautta tehtävää keikkatyötä työttömänä ollessa. Tämän kaltaiset työelämän monimuotoisuuden huomioivat uudistukset auttaisivat mahdollisimman monia ansaitsemaan itse edes osittain elantonsa.

Työttömyysturvan uudistamisessa lähtökohtana pitää olla kannustavuus ja joustavuus. Miksi luoda tilanteita, joissa ihmiset pelkäävät työn tekemistä ja rahan ansaitsemista?

 

Ma, 2015-11-23 21:35

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä on ollut tänä syksynä kansalaisaloite, jossa ehdotetaan terveydenhuollon henkilökunnalle oikeutta kieltäytyä eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella suorittamasta raskaudenkeskeytystä, ellei naisen henki ole vaarassa.

En kannata aloitetta. Aloite heikentäisi naisen oikeudetta päättää omasta ruumiistaan ja lisääntymisestään. Minusta oikeus päättää raskaudenkeskeytyksestä kuuluu raskaana olevalle naiselle itselleen, ja on hyvä, että raskauden keskeytystä haluava nainen voi luottaa saavansa tarvitsemansa palvelun ja avun riippumatta asuinpaikastaan, sen uskonnollisista virtauksista tai paikkakuntansa terveyskeskuksen (mahdollisesti ainoan) lääkärin vakaumuksesta.

Aloitteessa esitetään jopa, että lääkäri voisi kieltäytyä kirjoittamasta lähetteen raskaudenkeskeytykseen. En halua ajatellakaan, miten ahdistavaan tilanteeseen tämä ajaisi lukemattomat naiset Suomen harvaanasutuilla syrjäkylillä, jollaisia meillä on paljon. Enkä näe mitään syytä lisätä nuorten naisten - sen enempää kuin nuorten miestenkään, tai minkään ikäisten - psyykkistä painolastia.

Terveydenhoidon ammattihenkilön oikeus kieltäytyä avustamasta raskaudenkeskeytyksestä voisi johtaa naisen syyllistämiseen tai painostamiseen ja lisätä ahdistusta tilanteessa, joka muutenkin voi olla vaikea. Pikemminkin laissa pitäisi turvata se, että raskauden keskeyttäneellä naisella olisi oikeus saada riittävästi tukea ja keskusteluapua.

Kannatan myös ehkäisyn säätämistä maksuttomaksi kaikille alle 25-vuotiaille. Se vähentäisi vahinkoraskauksia ja sukupuolitauteja ja parantaisi sukupuoliterveyttä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön oikeutta kieltäytyä raskaudenkeskeytyksen suorittamisesta selvitettiin Kristillisdemokraattien vaatimuksesta jo viime hallituskaudella, ja sosiaali- ja terveysministeriön tekemän selvityksen lopputulema oli kielteinen. Nyt asiaa selvitetään eduskunnassa siis kansalaisaloitteeteen, ei hallitusohjelmakirjauksen, johdosta. Kansalaisaloite vaatii terveydenhuollon henkilökunnalle "lakisääteistä oikeutta kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä".

Maailman terveysjärjestön (WHO) raportin mukaan maailmassa vammautuu vuosittain viisi miljoonaa naista laittoman abortin aiheuttamiin komplikaatioihin ja kuolee vuosittain 47 000 naista. Maailmassa tehdään vuosittain 22 miljoonaa laitonta aborttia.

Maissa, joissa raskaudenkeskeytystä on vaikea saada, naiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa. Varakkaat voivat aina matkustaa vaikka ulkomaille saadakseen abortin, mutta vähävaraisten on turvauduttava muihin keinoihin. Sama pätisi Suomessakin. Ennen kaikkea raskauden keskeytyksen hankaloittaminen tai viivästyttäminen vaarantaa naisen terveyden. Varhaisvaiheessa myönnetty abortti on huomattavasti eettisempi vaihtoehto kuin myöhään myönnetty tai laiton abortti.

Suomen nykyinen aborttilaki on 1970-luvulta. Tuohon aikaan laittomia abortteja tehtiin paljon ja abortin saamisessa oli Suomessa havaittu alueellista epätasa-arvoa. Joillain paikkakunnilla terveyskeskuslääkäri - paikkakunnan ainoa lääkäri - oli kieltäytynyt ottamasta raskaudenkeskeytyshakemusta käsiteltäväkseen. Samaan aikaan eurooppalaisella tasolla oli tapahtumassa ideologinen murros, jossa korostettiin ihmisen itsemääräämisoikeutta, ihmisen oikeutta päättää omasta kehostaan ja elämästään.  Hurraa!

Nykyisin Suomi jää selvästi aborttitilaston alapuolelle verrattuna muihin pohjoismaihin ja Euroopan maihin. Aborttien vuosittainen määrä on alentunut jatkuvasti ja sen ennakoidaan jatkuvasti alentuvan - ellei sitten hyvinvointieroja päästetä repeämään, mikä valitettavasti on nykyisen sosiaali- ja terveyspolitiikan suunta.

Kansalaisaloitteessa puhutaan ihmisen "vakaumuksellisista" tai "eettisistä" syistä kieltäytyä abortissa avustamisesta. Vastakkain on siis yhtäältä yhden ammattiryhmän oikeus omantunnonvapauteen, toisaalta naisen oikeus päättää kehoaan koskevasta asiasta. Itse ajattelen, että julkisen vallan ja terveydenhoitoa koskevan lainsäädännön on turvattava kaikille kansalaisille turvalliset ja alueellisesti yhdenvertaiset terveyspalvelut. Tämä asettaa vaatimuksen minulle itselleen: lainsäätäjänä minun on ajateltava kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Siksi ajattelen jopa niin, että jos henkilö kouluttautuu lääkäriksi, hänen on myös varauduttava avustamaan abortissa. Tämä kannattaa huomioida jo ammatinvalinnassa.

Vaikka vastustankin abortin hankaloittamista lainsäädännöllä, kannatan kyllä Suomen 1970-luvulta olevan aborttilainsäädännön päivittämistä.  Monikaan ei tule ajatelleeksi, ettei naisella Suomessa ole nytkään vapaata aborttioikeutta; lain mukaan abortille pitää olla erityinen, esimerkiksi sosiaalinen, peruste. Tämä ei vastaa oikeutta päättää omasta kehostaan, minkä mielestäni pitäisi olla naisen perusoikeus.

 

 

Ma, 2015-11-16 13:28

Tilasin noin kaksi kuukautta sitten eduskunnan tietopalvelulta laskelman, miten hallituksen aikomat heikennykset eläkkeensaajien asemaan vaikuttavat heidän tuloihinsa.  Laskelma osoitti, että hallituksen suunnittelema eläkkeensaajien asumistuen siirtäminen yleisen asumistuen piiriin olisi pudottanut 27 000-33 000 eläkkeensaajaa köyhyysrajan alapuolelle.

Vihreä eduskuntaryhmä päätti tehdä välikysymyksen siitä, miten hallitus kohtelee köyhimpiä eläkkeensaajia - joihin siis kuuluu myös mm. nuorena vammaisuuden tai mielenterveysongelmien vuoksi eläkkeelle jääneitä.

Hallitus ei kaatunut välikysymysäänestykseen, mutta nyt hallitus on päättänyt perua eläkkeensaajien siirtämisen yleisen asumistuen piiriin.
Tämä on merkittävä voitto oppositiolle ja kaikille, jotka ovat ilmaisseet vastustuksensa hallituksen epäoikeudenmukaiselle ja epäinhimilliselle politiikalle.

Lehtitietojen mukaan hallitus harkitsee nyt myös puolittavansa lääkekorvauksiin aikomansa 50 miljoonan euron leikkaukset. Tämä on oikein, sillä pienituloiset sairastavat eniten ja käyttävät eniten myös lääkekorvauksia. Lääke- ja matkakorvausten omavastuun nostaminen olisi osunut samoihin ihmisiin kuin eläkkeensaajan asumistuen heikentäminen. Siksi eduskunnan tietopalvelussa ennakoitiin, että köyhyysrajan alapuolelle putoavien uusien eläkkeensaajien määrä on lopulta huomattavasti suurempi kuin ennakoitu 27 000-33 000 henkilöä*, kun hallitus on toteuttanut sekä eläkkeensaajien asumistuen leikkaamisen että lääke- ja matkakulujen omavastuun korottamisen.

Jos hallituksen tietoisena tarkoituksena ei ole pahentaa kaikkein sairaimpien ja köyhimpien tilannetta, lääkekorvausten leikkaamisen peruminen on ainoa oikea toimenpide. Mikäli hallitus ei muuta lakiesitystään, eniten nostetaan pienituloisten lääkkeiden omavastuuta ja vähiten parempituloisten omavastuuta. Vaikeimpaan asemaan joutuvat sellaiset ihmiset, joilla on kalliita ylemmässä erityiskorvausluokassa korvattuja lääkkeitä, kuten kalliita psyykelääkkeitä.  En uskalla edes ajatella, miten heidän käy, jos hallitus ei peru esitystään.

Ihmettelen myös, millä perusteella hallitus aikoo edelleen toteuttaa matkakorvausten leikkaamisen 20 miljoonalla eurolla. Leikkaus iskee pahiten syrjäseudulla asuviin pienituloiseen väkeen, joka ei pääse terveyskeskukseen tai sairaalaan omalla joukkoliikenteellä tai omalla autolla vaan joutuu turvautumaan taksikyyteihin. Näiden omavastuu on nyt korkea ja hallitus uhkaa nostaa sitä entisestään.

Tavoitteen saavuttamiseksi potilaan matkakustannusten omavastuuta nostetaan 16 eurosta 25 euroon. Korotus on kohtuuton kaikille pienituloisille. Edestakainen matka kustantaa jatkossa potilaalle jo 50 euroa. Kun tähän lisätään poliklinikkamaksu, hoitokäynti maksaa potilaalle yli 80 euroa. Potilaat alkavat vältellä kustannuksiltaan näin korkeita tutkimuksia, vaikka ne olisivat terveyden kannalta hyödyllisiä tai jopa välttämättömiä. Sairauspäivärahalla elävälle tai muuten pienituloiselle summan saaminen kasaan voi olla yksinkertaisesti mahdotonta. Tämä vaarantaa sekä suunnitellun hoidon että päivystykseen hakeutumisen.

Matkakorvaukset kohdistuvat erityisesti iäkkäille, harvaan asuttujen alueiden asukkaille. Samanaikaisesti hallitus esittää heikennyksiä haja-asutusalueiden julkiseen liikenteeseen. Tämä yhdessä omavastuuosuuden korottamisen kanssa vaikuttaa erityisen haitallisesti niihin pienimpien tuloluokkien ihmisiin, joilla on paljon terveysongelmia. Samalla tämä vaikeuttaa osaltaan myös terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäävää työtä.

Erityisesti terveys- ja sosiaalisektorille kohdistuvissa säästöissä on tärkeää pyrkiä oikeudenmukaisuuteen ja huolehtia pienituloisten toimeentulosta myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Lääke- ja matkakorvauksiin kohdistuvien juustohöyläleikkausten sijasta mielekkäämpää olisi keventää pienituloisimpien maksurasitusta ottamalla käyttöön tulosidonnainen maksukatto.

Olen toki iloinen, että hallitus perui aikomuksensa työntää kymmeniä tuhansia eläkkeensaajia köyhyysrajan alapuolelle.  Hallituksen on nyt opittava tekemään vaikutusarvioinnit päätöksistään ennen kuin se tekee niistä esityksiä.

Hyvä hallitus. Kiitos, että peruitte aikomuksenne leikata eniten juuri heiltä, joista köyhyystutkijat ovat pitkään olleet huolissaan. Mutta kuunnelkaa jatkossa asiantuntijoita ja kansalaisia etukäteen ja jättäkää antamatta esitykset, joilla aiheutatte köyhimmissä ja heikko-osaisimmissa pelkoa, kauhua ja unettomia öitä. Kuunnelkaa köyhyystutkijoita ja pyytäkää laskelmat välttääksenne syventämästä köyhyyttä, kasvattamasta tuloeroja ja eriarvoisuutta.

Lopuksi tahdon todeta: hallituksen epäoikeudenmukainen esitys eläkkeensaajien aseman kurjistamisesta peruttiin opposition ja aktiivisten kansalaisten ansiosta. Vaikka hallitus ansaitsee kiitoksen, kiitän hartaimmin ja syvimmin kaikkia teitä, jotka ahdistuksestanne ja peloistanne huolimatta jaksoitte olla yhteydessä päättäjiin, protestoida ja vaatia inhimillisempää politiikkaa. Kiitos.


*27 000 oli saatu laskemalla, että kaikki eläkkeensaajat olisivat päässeet 60 e suojaosan piiriin, ja 33 000 taas siten, että kukaan ei olisi saanut suojaosaa – todellinen luku olisi sijoittunut näiden välimaastoon.

 


 

Ke, 2015-11-11 23:29

Tähän mennessä on ainakin käynyt selväksi se, että Keskustan hallitus ajaa Suomesta kotiäitiyhteiskuntaa. Enemmistö hallituksen leikkauksista osuu pienituloisiin naisiin ja naisten työssäkäynnille olennaisiin palveluihin. Myös tänään julkistetut pakkolait heikentävät erityisesti pienituloisten naisten asemaa.

En koskaan olisi uskonut, että miten pitkälle Sipilän, Soinin ja Stubbin hallitus on valmis menemään halussaan kyykyttää, kurittaa ja lyödä erityisesti tavallisia, työtätekeviä, pienituloisia ihmisiä, etenkin naisia.

Sipilän hallituksen pakkolakeihin kuuluva sairaspäivän karenssi iskee etenkin naisvaltaisiin aloihin, pienten lasten äiteihin ja hoivatyötä tekeviin, ikänsä raskasta työtä tehneisiin, ikääntyneisiin naisiin, jotka vielä sinnittelevät työelämässä huolimatta monista krempoista ja vaivoista, koska eivät tahdo vielä eläkkeelle, joka ajaa heidät taloudellisesti vieläkin ahtaammalle.

Tämä on väärin, julmaa, lyhytnäköistä ja myös typerää: kun pienituloinen työntekijä joutuu maksamaan ensimmäisen sairaspäivän itse, sairaana työssäkäynti lisääntyy ja yhteiskunta maksaa seuraukset. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kärsivät karenssipäivän palkanmenetyksen kukkarossaan ja raskasta työtä tehneiden ikääntyneiden naisten työurat lyhenevät.

Samaan aikaan Kokoomuksen, Keskustan ja Perussuomalaisten hallitus on muuttamassa päivähoito-oikeuden harkinnanvaraiseksi: päivähoito-oikeus rajataan 20 tuntiin viikossa niiltä perheiltä, joissa toinen vanhemmista on perhevapaalla tai työttömänä.

Vuonna 2014 kotihoidontuella lapsia hoiti isistä vain noin 5,7  %, joten päivähoito-oikeuden rajaus hankaloittaa etenkin kotona vauvaa hoitavan äidin työllistymistä. Sama koskee silppu- ja pätkätöiden varassa olevaa äitiä. Päivähoidon muuttaminen harkinnanvaraiseksi työttömien vanhempien lapsille iskee etenkin naisiin, sillä naiset tekevät huomattavasti miehiä enemmän pätkä- ja silpputöitä. Kun päivähoitopaikka on haettava uudestaan aina uuden työpätkän alkaessa, heikkenevät silpputyötä tekevän äidin työssäkäynnin mahdollisuudet huomattavasti nykyisestä. Kuinka otat vastaan keikkatyötä, jos lapsellasi ei ole varmuutta kokopäiväisestä hoitopaikasta?

Päivähoidon rajauksesta on haittaa työllistymiselle erityisesti yksinhuoltajaperheissä, joiden työttömyysaste on jo nyt kaksinkertainen muihin verrattuna.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisista suurin osa on naisia. Päivähoito-oikeuden rajaaminen ja lapsiryhmien kasvattaminen osa-aikaisilla lapsilla osuvat myös heihin. Lakiesityksessä todetaan, että hallitus säästää varhaiskasvatuksen henkilökuluja leikkaamalla.
Suomeksi tämä tarkoittaa naisten työpaikkojen menetystä. Leikkausten toteutuminen johtaa pahimmassa tapauksessa tuhansien työpaikkojen katoamiseen. Samalla lisääntyy pienipalkkainen osa-aikatyö, jolla on mahdotonta tulla toimeen.

Hallitus esittää, että vanhemman jäätyä työttömäksi lapsella olisi oikeus päivähoitopaikkaan kahden kuukauden ajan, jotta vanhemmalla olisi aikaa löytää uusi työ. Miten tuo kaksi kuukautta muka riittää? Ja onko hallitus todella näin pihalla siitä, että useilla aloilla työtä tehdään pätkissä, kun muuta ei ole?  

Myös päiväkotihenkilöstön jaksaminen joutuu koetukselle, kun säästöjä haetaan ryhmäkokoja kasvattamalla. Päiväkotien henkilöstö työskentelee jo nyt usein jaksamisensa rajoilla. Näinkö vähän hallitus arvostaa varhaiskasvatusta?

Ilmeisesti hallitus haluaa myös periyttää huono-osaisuuden sukupolvesta toiseen, sillä päivähoito-oikeuden rajaaminen lisää rajusti lasten välistä eriarvoisuutta. Työttömän ja silpputyöntekijän lapselta viedään oikeus pysyvään hoitopaikkaan, mutta varakkaalla on edelleen mahdollisuus ostaa lapselleen kokopäiväpaikka. Kunnallisessa päivähoidossa osa-aikaisten lasten hoitoryhmät tulevat olemaan suuria, mutta varakas voi edelleen ostaa lapselleen yksityiseltä puolelta hoitopaikan kohtuukokoisessa ryhmässä.

Hallitus ei ymmärrä, että varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja hyvinvointiyhteiskunnassa keskeinen keino ehkäistä kaltoinkohtelua, syrjäytymistä ja ylisukupolvista huono-osaisuutta. Kuten sanoin eilen eduskunnassa, päivähoito on lapsen oikeus ja sen rajaaminen kasvattaa syrjäytymistä ja pahoinvointia ja siksi lapsella pitää olla oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen vanhempien elämäntilanteesta riippumatta.

Kun päivähoidosta tehdään harkinnanvaraista, hallitus olettaa että vauvan koliikin takia uupunut vanhempi ymmärtää hakea ajoissa esikoiselle oikeutta kokopäiväpaikkaan. Hallitus olettaa, että masennuksesta tai vielä diagnosoimattomasta mielenterveyden häiriöstä kärsivä vanhempi tajuaa hakea lapselleen suojaa kokopäiväpaikasta. Hallitus olettaa, että suomea taitamaton maahanmuuttajavanhempi osaa hakea lapselleen kotoutumista edistävää kokopäiväpaikkaa kielitaidottomuudestaan huolimatta.

Nämä esimerkit havainnollistavat ja alleviivaavat sitä, että päivähoidolla on merkittävä hyvinvointia vahvistava ja pahoinvointia ennaltaehkäisevä tehtävä. Kuinka jatkossa osataan antaa riittävästi apua oikeaan osoitteeseen leimaamatta perheitä, kun oikeudesta kokopäivähoitoon tehdään harkinnanvaraista?

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan on otettava kantaa siihen, onko lakiesitys, joka asettaa lapset eriarvoiseen asemaan vanhempiensa työmarkkina-aseman ja asuinpaikan mukaan, enää edes perustuslain mukainen. Kaikesta näkee, ettei Keskustan, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten hallituksessa arvioida lakien lapsivaikutuksia, sukupuolivaikutuksista puhumattakaan.

Hallituksen hyökkäys naisten ja lasten hyvinvointipalveluita kohtaan on täysin ideologista, sillä mitään taloudellisia perusteita sille ei ole. Tilastojen mukaan suuri osa työttömistä tai vanhempainvapailla olevien vanhempien lapsista ei edes ole kokopäiväisesti päiväkodissa, ja silloin kun on, siihen on yleensä hyvä syy.

Hallitus vastaa, että perheellä on edelleen oikeus hakea kokopäiväpaikkaa, jos siihen on pätevä syy – mutta hetkinen, eikö hallituksen pitänyt purkaa byrokratiaa ja normeja, eikä kyykyttää ja kytätä perheitä?
 
Osoittaakseen, ettei hallitus halua erityisesti kiusata naisia ja naisvaltaisia aloja ja ajaa alas tasa-arvoa turvaavaa hyvinvointiyhteiskuntaa, hallitus voisi  arvioida lakiesitystensä ja pakkolakiensa sukupuolivaikutukset edes jälkikäteen. Jos nyt sitten todettaisiin - kuten varmuudella tapahtuisi - että leikkaukset kohdistuvat kohtuuttomasti naisiin, olisi kohtuullista peruuttaa ja muuttaa lakiesityksiä. Ihan vaan vinkiksi, että yksityisten yritysten työnantajamaksun satojen miljoonien kevennyksestä hyötyvät pääsääntöisesti muut kuin naisia työllistävät alat.

Ja lopuksi: on säälittävää, että hallituspuolueiden puheenjohtajat pysyvät pois ministeriaitiosta aina, kun eduskunnassa keskustellaan hallituksen lakiesistyksistä, jotka iskevät kovimmin yhteiskunnan heikompiin. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (Kok.) sai eilisessä salikeskustelussa puolustaa päivähoito-oikeuden rajausta yksin, muita hallituksen ministereitä ei näkynyt.

PS. On ihan pakko siteerata omaa puhettani eduskunnassa viime keväältä, kun salissa käsiteltiin Sipilän hallituksen hallitusohjelmaa:

"Valitettavasti nyt puheaika päättyy, mutta onko sillä niin väliä, kun kaikki miesministerit ja melkein koko hallitus ovat häipyneet paikalta? Kiinnostavaa muuten on, että kolme ministeriä teki päätöksiä kuunneltuaan kolmeatoista miespuolista talousasiantuntijaa, ja nyt täällä naisten puheenvuoroja kuuntelee hallituksen ministereistä ainoastaan yksi jäljellä oleva nainen. Kiitos, Anne Berner."

Ma, 2015-11-09 23:28

Kolme päivää sitten hallitus oli vähällä kaatua, kun sotealueiden määrästä ei oltu saada sopua. Kaksi päivää sitten ilmoitettiin, ettei hallitus tähän kaadu, vaan sopu on syntynyt ja että rahoitusmallista ja valinnanvapauden toteuttamisen tavoista tiedotetaan maanantaina, siis tänään. Valitettavasti kansalainen ei tullut tämänpäiväisestä tiedotustilaisuudesta hullua hurskaammaksi. Tiedotustilaisuudessa ei kerrottu juuri mitään, mitä emme olisi kuulleet jo aikaisemmin, ja isoimmat kysymysmerkit jäivät edelleen ilmaan.

Hallitus ei kertonut, mitkä keskussairaalat tullaan lakkauttamaan, jotta säästöä syntyisi ja sotealueiden yhteistyö vahvistuisi. Hallintohimmeliin ei juuri tullut lisävalaistusta. Hallitus ei kertonut, mitkä ovat ne kolme kahdeksastatoista itsehallintoalueesta, joilla ei jatkossa tule olemaan omia sotepalveluita. Harjoituksen perustuslailliset riskit jäivät edelleen mietityttämään, samoin se, miksi tehdä välivaiheen malli kun voisi kerralla tehdä sellaisen, jota asiantuntijatkin pitävät hyvänä. (Vastaus on toki itsestäänselvä: koska aluepolitiikka jyräsi kansalaisten hyvinvoinnin.)

Vastoin suuria odotuksia hallitus ei myöskään avannut, mitä se tosiasiassa tarkoittaa potilaan valinnan vapauden lisäämisellä. Itseäni askarrutti eniten se, miten hallitus aikoo ratkaista suomalaisen terveydenhoidon suurimman ongelman, eriarvoisuuden ja terveyserojen jatkuvan kasvun. Tai kuinka hallitus aikoo toteuttaa valinnan vapauden lisäämisen tavalla, joka ei kasvata kuilua hyvinvoivien ja heikompiosaisten suomalaisten välillä: niiden, joilla on osaamista ja voimavaroja valita palvelunsa, ja niiden, jotka ovat liian heikkoja hakeutuakseen ylipäätään luukulle, jolta on apua on ehkä saatavissa?

Olemme saaneet lukea, että niin hallituksen poliitikot kuin jotkut terveydenhoidon asiantuntijat kehuvat hallituksen ratkaisua siitä, että tulevaosuudessa myös köyhillä on pääsy yksityislääkärin vastaanotolle. Valitettavasti tämä on melko kaunisteltu kuva siitä mitä hallitus aikoo tehdä ja mihin sillä on mahdollisuuksia.
Palveluiden valinnan vapauden lisääminen ei tule tarkoittamaan sitä, että palvelut harmonisoidaan ylhäältä alas niin, että itähelsinkiläisellä tai pohjoiskarjalaisella työttömällä on jatkossa yhtä hyvät ja monipuoliset palvelut kuin ministerillä tai hyvätuloisella Helsingin keskustan asukkaalla. Jos näin toimittaisiin, hallitus ei saavuttaisi soteuudistuksella tavoittelemiaan kolmen miljardin euron säästöjä. Olisi rehellistä myöstää, että tämä on tilanne.

Vaikka monet kysymykset jäivät tänään auki, pidän yksinomaan hyvänä sitä, että valinnan vapautta lisäävä lainsäädäntö valmistellaan rinnan monikanavaisen rahoitusjärjestelmän purkamisen kanssa. Nykyisen mallin ongelmana on se, että varakkaat ja hyvinvoivat käyttävät hyötyvät huomattavasti enemmän yksityislääkäreiden Kela-korvauksista kuin heikompiosaiset ja paljon sairastavat, jotka eivät saa työterveyshuollon tai yksityislääkäreiden kautta lähetteitä yksityisen puolen kustannuksiin. Nämä epäreilusti kanavoituvat verovarat on saatava kanavoitua julkisen perusterveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden vahvistamiseen. Tämä on ehdoton edellytys valinnanvapauden lisäämiselle, muuten vain kasvatamme terveyseroja edelleen.

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen kannalta on välttämätöntä vahvistaa terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden saumatonta yhteistyötä. Mutta miten käy sosiaali- ja terveyspalveluiden saumattoman yhteistyön vahvistamiselle, jos potilas jatkossa valitsee yhä useammin yksityisen palvelun tuottajan?

Jos potilaalla on yksinkertainen terveysongelma, joka on helppo diagnosoida ja hoitaa, kysymys sosiaali- ja terveyspalveluiden saumattoman yhteistyön tärkeydestä ei nouse. Mutta kun kyse on vanhemmasta tai perheestä, jossa on päihde- ja mielenterveysongelmia, mahdollisesti lastensuojelun tai muun sosiaalisen tuen tarvetta, on hyvin tärkeää hoitaa paitsi ihmistä kokonaisuutena, koko perhettä.

Oireellista oli se, että valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa puhuneet ministerit Rehula, Vehviläinen ja Toivakka unohtivat kokonaan mainita sosiaalipalvelut. Puhe oli pelkästään terveyspalveluista, vaikka kyseessä on sosiaali- ja terveysuudistus, jonka keskeiseksi tavoitteeksi on mainittu sosiaali- ja terveyspalveluiden välisen integraation parantaminen.

Kuvaavaa on sekin, että sosiaalipalveluiden mainitseminen jäi virkamiehen varaan. Tiedotustilaisuuden viimeisten minuuttien aikana sotevalmistelua johtava Tuomas Pöysti kertoi, että valinnan vapauden on tarkoitus koskea Suomessa paitsi terveydenhoitoa, myös sosiaalipalveluita. Tästä olisi ollut kiinnostavaa kuulla enemmän.

Millä tavalla sosiaalipalveluiden valinnanvapaus aiotaan toteuttaa? Miten hallitus esimerkiksi aikoo ratkaista tietosuojaongelman -  eihän yksityisen terveystalon lääkäri voi esimerkiksi todeta potilaskansiosta potilaan tai tämän perheen mahdollisia lastensuojeluasiakkuuksia tai päihdeongelmia.

Entä miten yksityinen taho laskuttaa siitä, että lääkäri huomioi paitsi potilaan terveysongelmat, myös muun sosiaalisen tuen? Kuinka ihmisen – perheestä puhumattakaan - kokonaisvaltainen hoito hinnoitellaan?

Ministeri Rehula mainitsi tiedotustilaisuudessa, että hallituksen tarkoituksena on vahvistaa kilpailua eri tuotantotapojen kesken. Toivottavasti valinnanvapauden lisääminen ei tarkoita, että kaikki palvelut perustasolta erikoissairaanhoitoon kilpailutettaisiin. Pysyvyys, yhteistyö ja saumaton tiedonkulku vaarantuvat, mitä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluissa on vaihtuvia toimijoita. Tällöin etäännyttäisiin kauas soten molemmista tavoitteista: integraation vahvistumisesta terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden välillä, samoin kuin perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Kannattaa myös muistaa, että hallitus tavoittelee soteuudistukselle kolmen miljardin euron säästöä. Suurinta säästöä hallitus tavoittelee epäilemättä vähentämällä päivystyssairaaloiden määrää huomattavasti nykyisestä. Tämä tarkoittaa nykyistä vähemmän täyden palvelun 24/7 –päivystyssairaaloita, samoin kuin nykyistä kauempana sijaitsevia synnytyssairaaloita ja enemmän eri sotealueiden väälistä yhteistyötä, erikoistumista ja työnjakoa.

Pidän hallituksen esittelemää 18 itsehallintoalueen ja 15 sotealueen mallia perustuslain kannalta riskaabelina. Perustuslaillisuus saattaa edellyttää, että Keskusta luopuu 18 itsehallintoalueesta ja poliittisesta vallastaan niillä. Poliittista valtaa tärkeämpää on se, mitä tapahtuu kansalaisten eriarvoisuudelle ja terveyseroille. Sen pitäisi olla soteuudistuksen tärkein kriteeri ja huoneentaulu, kunnes sote on saatu pakettiin.

La, 2015-11-07 12:48

Vaikuttaa siltä, että pahin skenaario Suomen sotesta saattaa nyt käydä toteen: Kepu sai läpi aluepoliittiset tavoitteensa suuremmasta määrästä sotealueita kuin asiantuntijat suosittelevat, ja Kokoomus puolestaan on saamassa läpi terveydenhoidon yksityistämisen ilman mitään reunaehtoja. Pääministerin ilmoituksen mukaan tarkemmat kriteerit Kokoomuksen neuvotteluissa voittamalle ns. raha seuraa potilasta –mallille julkaistaan maanantaina.

Kevään hallitusneuvottelujen jälkeen Sipilä ilmoitti, että sotesta on nyt ratkaisu. Tosiasiassa mitään ratkaisua ei ollut, oli vain suunnitelma siitä, että sotessa edetään kolmiportaisesti: ensin päätetään itsehallinto- tai sotealueiden määrästä, sen jälkeen puretaan monikanavaisuus ja kolmanneksi toteutetaan kokoomuksen lempilapsi, yksityisen roolia kasvattava raha seuraa potilasta –malli, josta Kokoomus puhuu harhaanjohtavasti myös Ruotsin mallina.

Nyt on kulunut puoli vuotta hallitusneuvotteluista, eikä monikanavaista terveyseroja kasvattavaa rahoitusmallia ole vieläkään purettu. Ministeri Rehula on mitä ilmeisimmin halunnut pitää kulisseissa riidan yksityisen roolista sotepalveluissa, millä viime kauden soteryhmässä istunut silloinen ministeri Laura Räty häiritsi soteohjausryhmän neuvotteluita ja uhkasi jatkuvasti ajaa ne seinään. Kolmen ässän kesken käydyt pikaiset hallitusneuvottelut päätyivät keväällä keskinäiseen luottamuskehuun, mutta viime päivinä ei ole ollut luottamuksesta tietoakaan, eikä ilmeisesti ole ollut koko aikana. Jos olisi, osapuolet olisivat uskaltaneet tuoda julkiseen keskusteluun omat näkemyksensä sotepalveluiden avaamisesta markkinoille.

Olemme pitkin viikkoa saaneet kuulla, että Kokoomus ajaa soteratkaisua sosiaali- ja terveyspalvelut edellä, kun taas Kepun intressinä on aluepolitiikka. Milloin kokoomuksesta on muka tullut puolue, joka ajaa ihmisille laadukkaita palveluita asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta? Suomen Kokoomus ei ole edes tavallisen yrittäjän asialla, se on uusliberalistinen vallankäyttöorganisaatio, joka pelaa vain veroja kiertävien monikansallisten yritysten pussiin.

Monituottajamalliksi kutsuttu yhteistyö julkisen sektorin, yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin järjestöjen kesken toimii silloin, kun se toteutetaan eettisesti ja kestävästi. Riskinä Kokoomuksen ajamassa mallissa on se, että peruspalvelut keskittyvät suurille toimijoille, jotka pääsevät kahmimaan markkina-asemia. Ideallitilanteessa myös kotimaisilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on pärjäämisen mahdollisuudet ja julkinen valta kantaa vastuun kansalaisten tasa-arvon toteutumisesta.

Viime kauden soteneuvotteluissa kävi selväksi, että Kokoomus haluaa saada soten varjolla läpi palvelusetelin perusterveydenhoidosta erikoissairaanhoitoon ja kilpailuttaa sotepalvelut perusterveydenhoidosta erikoissairaanhoitoon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tasa-arvon tae on kuitenkin laadukkaissa, saavutettavissa palveluissa, joista julkinen valta kantaa vastuun. Vahva julkinen perusterveydenhoito ja sosiaalipalvelut on edellytys sille, että palveluita voidaan täydentää kumppanuudella yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Muuten kansalaisten yhdenvertaisuus kärsii.

Monikansalliset  terveysyritykset valtaavat markkinat ostamalla vähitellen suomalaiset pienet yritykset ja valtaamalla maakuntien palvelut itselleen. Tämä merkitsee palveluiden kallistumista ja harventumista. Yksityinen ei tuota laadukkaita palveluita siellä, missä riittävää väestöpohjaa ei ole. Juuri näin on tapahtunut Ruotsissa, jonka mallia Kokoomus ylistää.

Ruotsin tarkastusviraston selvityksen mukaan valinnan vapauden lisäämisen seurauksena terveyserot ovat Ruotsissa alkaneet kasvaa ja lääkäripula on haja-asutusalueilla ja sosioekonomisesti heikoilla alueilla pahentunut. Tämä kaikki on lisännyt ruotsalaisen yhteiskunnan kustannuksia. Kaiken kukkuraksi monikansalliset yritykset piilottavat tulonsa veroparatiiseihin ja Ruotsi jää ilman verotuottoa. Tämä saattaa nyt olla myös Suomen tulevaisuus. Keskustan ja Kokoomuksen sotepolitiikassa on kaikki katastrofin ainekset.

Sipilän hallituksen mukaan soteratkaisulla on tarkoitus saada kolmen miljardin euron säästöt. Valtiovarainministeriö on ajanut valinnan vapautta säästökeinona, mutta se ei ole esittänyt monikanavaisuuden purkamista ja yksityistämisen reunaehtojen sopimista ennen kuin valinnanvapaus toteutetaan. Niistä sopiminen on poliitikkojen tehtävä.

Ilman yksityistämisen reunaehtoja emme vältä Ruotsin mallin karikkoja. Monikanavaisuuden purkaminen vähentää sekä potilaiden pompottelua että eriarvoisuutta kun yhteiset verovarat ohjataan peruspalveluihin, jotka ovat kaikkien kansalaisten ulottuvilla – myös niiden, joilla ei ole voimavaroja etsiä itselleen sopivia palveluita. Siksi on varmistettava, että myös heikompien kansalaisten ulottuvilla on julkisesti tuotettuja ja ohjattuja luotettavia ja pysyviä palveluita. Ruotsissa kehitys on ollut toisensuuntainen.

Sipilä ja Rehula tekevät suuren virheen siinä, etteivät he tuo kiistaa yksityisen roolista terveyspalveluissa julkisuuteen. Potilaan valinnanvapautta pitää käsitellä analyyttisesti. Valinnanvapaus on useimmiten yhdenvertaisuuden vastakohta. Tämän saa kuulla, kun kysyy soteasiantuntijoita. Valinnan vapauden lisääminen ei ole yhdenvertaisuuden kannalta paras väline. Sipilä saisi tukea oppositiosta, jos kävisi reilusti keskustelua julkisuudessa. Miksi niin ei tapahdu, vaan ristiriidat lakaistaan hallituksessa räsymaton alle?

Vai onko Kepu unohtanut puolustaneensa joskus maan hiljaisia ja tavallista työtätekevää väkeä? Tavallisiin palkansaajiin, matalapalkkaisten julkisten alojen työntekijöihin Sipilän hallitus kohdistaa pakkolakeja, mutta yksityisille yrityksille ollaan antamassa valinnanvapaus.

Kaiken kukkuraksi hallitus on esittämässä, että työllisyyden edistämiseksi yksityisten työnantajien työnantajamaksuja alennettaisiin liki kahdella prosentilla. Alennukset tulisivat siis vain yksityiselle työnantajalle, joilla jo nyt on kuusi prosenttia alemmat eläkemaksut. Entä, kun sotepalveluita aletaan kilpailuttaa: yksityisillä firmoilla on työnantajamaksun alentamisen kautta etulyöntiasema julkiseen sektoriin ja kuntatyönantajaan nähden. Sosiaali- ja terveysalan yksityiset toimijat voisivat saada sopimuksia merkittävästi edullisemmin kuin julkiset toimijat.

Alennus on tuomassa yksityisille työantajille satojen miljoonien kilpailuedun kuntatyönantajiin verrattuna. Kilpailua vääristävä ratkaisu tuskin on kilpailuttamislainsäädännön ja kilpailuttamisneutraliteetin mukainen, enkä usko että tällainen ratkaisu voi läpäistä perustuslain seulaa. Pelkästään yksityiselle kohdennetulla työnantajamaksun alennuksella myös ohjataan kuntia yksityistämään palveluita, mitä Kokoomus epäilemättä ajaakin. Mutta ymmärtääkö hallitus itse, mitä se on tekemässä? Ja ennen kaikkea: ymmärtääkö Kepun äänestäjä? Tällä ratkaisulla maaseudun sotepalvelut kurjistuvat edelleen!

Sipilän hallitus on siis toteuttamassa sammutetuin lyhdyin katastrofaalista soteratkaisua, jonka maksajia ovat jälleen yhteiskunnan köyhimmät ja kipeimmät.

 

Ke, 2015-11-04 10:35

Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat Suomen kokoiselle maalle elinehto. Kun paikasta toiseen on pitkistä välimatkoista huolimatta vaivatonta liikkua, se helpottaa ihmisten elämää, pitää yritykset elinvoimaisina ja vähentää liikenteen päästöjä.

Hallituksen kaavailemat junavuorojen lakkautukset ovat lyhytnäköistä ja tempoilevaa politiikkaa. Lakkautettavilla vuoroilla tehdään yhteensä 550 000 matkaa vuodessa. Junaliikenne loppuu kokonaan 28 asemalla. Korvaavia joukkoliikenneyhteyksiä voi olla vaikea saada maaliskuulle 2016, kun liikenne lakkaa.

Työmatkalaiset ja muut päivittäin joukkoliikennettä käyttävät joutuvat jatkossa valitsemaan auton yhä useammin junan sijaan. Työn perässä on jatkossa yhä vaikeampi liikkua. Päätös osuu kipeästi niin maaseudulle kuin kaupunkiseuduillekin. Tämä ei ole se suunta, johon Suomen liikennettä pitäisi vihreiden mielestä tulevaisuudessa kehittää. Siksi vihreät ovat mukana opposition välikysymyksessä hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja alueelliselle saavutettavuudelle.

Hallituksen linjaus aiheuttaa toteutuessaan suuria ongelmia myös niille kunnille, jotka ovat kuuliaisesti rakentaneet tiiviisti radan varteen. Esimerkiksi Siuntio ja Inkoo ovat näin toimineet, mutta Y-juna lakkautetaan, ja kunnat jäävät tyhjän päälle.

Lakkautettavien junareittien varrella olevat kunnat ovat sitoutuneet edistämään raideliikenteen käyttöä ja kaavoittaneet asutusta ja työpaikkoja asemien ympärille. Joukkoliikenteeseen panostaminen jouduttaa myös asuntorakentamista, ja sitä hallitus ei nyt tee, mikä osaltaan pahentaa asuntopulaa.

Toinen esimerkki hallituksen liikennepolitiikan tempoilusta on Pisararadan lykkääminen, joka on myös vastoin kuntien tekemiä maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimuksia. Pisara myös vaikuttaisi koko maan rautatieliikenteeseen helpottamalla Helsingin ratapihan ruuhkaa, kun lähi- ja kaukojunaliikenne erotettaisiin toisistaan.

Vastaavia kaupunkiseutujen kehittymistä tukevia liikennehankkeita ovat muun muassa Tampereen pikaraitiotie ja Raide-Jokeri, joille ei näytä hallitukselta heruvan myöskään mitään.

Koko liikennejärjestelmä on murroksessa digitalisaation ja uusien liikenteen palveluratkaisujen myötä. Tähän ei kuitenkaan kannata vastata rampauttamalla joukkoliikenteen perusinfrastruktuuria. Tästä hötkyilystä joudutaan maksamaan vielä kova hinta.

Ke, 2015-10-21 16:32

Meillä on hallitus, joka ei välitä tehdä kunnollisia selvityksiä päätöstensä seurauksista. Laskelmien tilaaminen jää opposition tehtäväksi.

Pyysin eduskunnan tietopalvelua selvittämään, miten hallituksen toimet vaikuttavat eläkkeensaajien toimeentuloon. Sain laskelman eilen, ja se on hyytävää luettavaa: hallitus työntää kymmeniä tuhansia pienituloisia köyhyysrajan alapuolelle.

Asumistuen leikkaukset ja eläkkeiden indeksijäädytykset pudottavat 27 000 uutta jo valmiiksi kädestä suuhun elävää vanhusta köyhyysrajan alapuolelle. Eikä laskelmassa ole vielä voitu huomioida hallituksen uhkaamia lääke- ja matkakorvausten heikentämisiä. Ne tulevat edelleen kasvattamaan köyhien eläkeläisten määrää.

Nyt tehdyssä laskelmassa ovat mukana vasta 65 vuotta täyttäneet eläkkeensaajat, joten jo nyt tehtyjen esitysten vuoksi köyhyyteen putoavien eläkkeensaajien määrä nousee pitkälti yli kolmellakymmenellä tuhannella ihmisellä.

Eläkkeensaajien asumistuen leikkaus ei koske vain ikääntyneitä, vaan myös suurta joukkoa työikäisiä työkyvyttömyyseläkkeellä olevia: vammaisia, pitkäaikaissairaita ja nuorena mielenterveyssyistä eläkkeelle jääneitä, jotka jo nyt elävät kädestä suuhun.

Perusoikeistolainen hallitus on tehnyt julman arvovalinnan: se leikkaa eniten niiltä, joilla on valmiiksi vähiten.

Oppositio on huolissaan, ja niin tulisi olla hallituksenkin. Yhteiskunnan sivistyksen mittari on se, kuinka se huolehtii heikoimmistaan. Pääministeri Sipilän hallitus on valinnut kestämättömän tien. Se rakentaa Suomesta yhteiskuntaa, jossa kovimmat iskut kohdistuvat heikko-osaisiin.

Suomessa on noin puolitoista miljoonaa eläkkeensaajaa. Se on yli neljännes suomalaisista. Valtaosa eläkkeensaajista on pienituloisia. Neljännes eläkeläisistä saa alle tuhannen euron eläkettä. 180 000 tarvitsee pärjätäkseen myös asumistukea.

Hallitus on päättänyt yhdistää eläkkeensaajien asumistuen yleiseen asumistukeen. Tässä ei ole kyse norminpurusta tai säädösten yksinkertaistamisesta vaan siitä, että liki satatuhatta eläkeläistä menettää 60 euroa kuussa. Pienituloisimmista kotitalouksista noin 70 prosentin toimeentulo heikkenee.

Asumistuen kohtuutonta leikkausta lievennettiin alkuperäisestä. Silti se on edelleen kohtuuton. 60 euroa on suuri summa pienituloisen kukkarossa. Tämän lisäksi hallitus asettaa eläkkeensaajat keskenään eriarvoiseen asemaan: tänään asumistukea saava voi menettää korkeintaan 60 euroa, kun taas ensi vuonna eläköityvän asumistuki voi jäädä paljon pienemmäksi. Millä mittarilla tämä on kohtuullista?

60 euron suojaosa pätee vain niin kauan kuin eläkkeensaaja asuu nykyisessä asunnossaan. Heikkokuntoinen mummo ei voikaan muuttaa tuettuun palveluasumiseen, koska toimeentulo pienenee. Mielenterveysongelmainen nuori ei voikaan lähteä rakentamaan elämäänsä uudelle paikkakunnalle – tai erota parisuhteesta tai muuttaa yhteen rakastettunsa kanssa.

Eläkeläisen asumistuki on yksilökohtainen. Sitä on mahdollista saada, vaikka samassa taloudessa asuisi ihmisiä, joiden tulot ovat kohtuulliset. Tämä mahdollistaa sen, että päivätyössä käyvä aikuinen voi toimia iäkkään vanhemman tai vammaisen lapsen omaishoitajana. Hallituksen esitys heikentää myös omaishoidon mahdollisuutta.

Pienituloiset sairastavat muita enemmän. Jo nyt he saavat muita enemmän lääkkeiden erityiskorvauksia. Lisäksi lääke- ja terveyspalvelujen kustannukset nielevät suhteessa paljon suuremman osan heidän tuloistaan kuin muilla. Kun hallitus leikkaa lääke- ja matkakorvauksia, päätökset kertautuvat pienituloisten kohdalla. Sama isku tulee kahta kautta. Molemmille poskille.

Lisäksi hallitus aikoo korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja yhteensä 150 miljoonalla. Erityisesti korotukset kohdistetaan pitkäaikaiseen laitoshoitoon, kotipalveluihin sekä palveluasumiseen. Juuri niihin palveluihin, joita eläkkeensaajat tarvitsevat.

Hallitus kurjistaa myös peruspalveluja, joilla on erittäin suuri merkitys eläkeläisille. Peruspalvelujen valtionosuusindeksi jäädytetään. Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksia pienennetään. Tulevaisuudessa ikääntyneemme hoitaa pienempi joukko hoitajia vähemmällä koulutuksella. Jo nyt kiire ja liian vähäinen henkilömäärä aiheuttavat sen, että ei ole aikaa tehdä mitään muuta kuin pakolliset hoitotoimet. Miten vanhuksiamme kohdellaan, jos hoitajamäärät entisestään pienenevät?

Missä ovat hallituksen arviot näiden toimien yhteisvaikutuksista? Onko hallitus varmistanut tutkimuksin, etteivät päätökset yhdessä muodostu kenellekään kohtuuttomiksi?

Me Vihreät aiomme myös loppujen hallituksen esitysten tullessa selvittää, mitä vaikutuksia niillä on eläkeläisten köyhyyteen. Se on vähintä, mitä voimme tehdä pienituloisten ja eläkkeensaajien puolesta.

Ti, 2015-10-20 23:06

Eduskunnan köyhyysryhmä järjesti tänään seminaarin eläkkeensaajien asumistuen romuttamisesta. Sipilän hallitus sulauttaa eläkkeensaajan asumistuen yleiseen asumistukeen ja heikentää näin eläkeläisten asumistukea.

Sain tänää eduskunnan tietopalvelulta tilaamani laskelman hallituksen eläkkeensaajiin kohdistuvista leikkauksista. Laskelman mukaan hallitus pudottaa ainakin 27 000 eläkeläistä köyhyysrajan alapuolelle. Todennäköisesti luku kasvaa vielä, kun hallitus julkistaa, millä tavalla se toteuttaa lääke-ja matkakustannuksiin aikomansa leikkaukset. 

Sydäntä särkevää oli kuunnella kokemusasiantuntijoiden - köyhien eläkkeensaajien - arvioita siitä, mihin asumistuen heikkeneminen heidän kohdallaan johtaa. 6o euroa kuukaudessa on yhden takuueläkkeen verran vuodessa - se on köyhälle valtava raha. Pariskunnalta voidaan leikata yhteensä 120 euroa kuukaudessa, sillä eläkkeensaajan asumistuki on henkilökohtainen. 

Leikkaamalla eläkkeensaajien asumistuesta hallitus ei tee asuntopolitiikkaa eikä köyhyyspolitiikkaa – tarkoitus on yksinomaan säästää köyhimpien kustannuksella 90 miljoonaa euroa vuodessa seurauksia miettimättä. Köyhällä ei ole vaihtoehtoja, sillä edullisempia asuntoja ei kerta kaikkiaan ole. Ihmiset, joita heikennys koskee, joutuvat jatkossa tinkimään ruuasta ja lääkkeistä entistä enemmän. 

Hallitus ei tee vaikutusarviointeja eikä selvitä hallitusten esittämien leikkauksien ja heikennysten yhteisvaikutuksia eri väestöryhmiin. 

Sipilän hallitus aikoo siirtää tällä hetkellä eläkkeensaajan asumistukea saavat n. 195 000 henkilöä yleisen asumistuen piiriin vuoden 2016 aikana. Eläkkeensaajien siirtäminen yleiseen asumistukeen pienentää tukea noin 70 prosentilla tuensaajista. Noin kolme prosenttia tuensaajista menettää tuen kokonaan. Eniten menettävät suurta vuokraa maksavat pienituloiset eläkeläiset. 

Lakiesitykseen sisältyisi suojaosuus, jonka johdosta lain voimaantullessa eläkkeensaajan asumistukea saavan asumistuen taso voisi laskea enintään 60 euroa kuukaudessa. Suoja olisi kuitenkin voimassa enintään kymmenen vuotta tai siihen saakka, kunnes yleisen asumistuen taso saavuttaisi suojatun tuen tason. Suojaosuuden maksaminen kuitenkin lakkaisi esimerkiksi silloin, jos ruokakunnan koko muuttuu tai asunto vaihtuu.
 
60 euron suojaosa on siis  pelkkää sumutusta. Siirtymä- ja suojasäännökset eivät suojaa uusia tuensaajia ja suoja purkautuu välittömästi esim. muuton tai perhesuhteiden muutosten johdosta. Vaikka hallitus väittää loiventaneensa asumistuen leikkausta, 60 euron suojaosa on siis väliaikainen ja vain leikkauksen toimeenpanoa hidastetaan. Uusille asumistuen hakijoille hallituksen mainostama 60 euron leikkauskatto ei tuo minkäänlaista lohtua. Sen sijaan hallitus jakaa asumistuen saajat kahden kerroksen väkeen: niihin, jotka saavat heti heikompaa tukea, ja niihin, joiden tuki heikkenee vähitellen. Koko eläkkeensaajan asumistukijärjestelmä kuitenkin tuhotaan. Käytännössä kyseessä on pysyvä leikkaus kaikille eläkkeensaajille. 

Tässä leikataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta, juuri niiltä, joista köyhyystutkijat ovat olleet pitkään huolestuneita. Tyypillinen eläkkeensaajan asumistuen saaja on yli 65-vuotias nainen, joka elää takuueläkkeen varassa. Romuttamalla eläkkeensaajan asumistuen hallitus leikkaa työkyvyttömyyseläkkeellä olevilta vammaisina syntyneitä, pitkäaikaissairailta, nuorena mielenterveyssyistä eläkkeelle joutuneilta.... Heistä enemmistö on ihmisiä, jotka eivät pysty tekemään päivääkään töitä kohentaakseen elintasoaan. Heille työ ei ole ”parasta sosiaaliturvaa”. Parasta sosiaaliturvaa heille on perusturva, jota hallitus nyt heikentää. 

Kuten kokemusasiantuntija Pirkko Justander sanoi: kun nämä heikennykset köyhimpien etuuksiin kerran tehdään, niitä tuskin hyvinäkään aikoina palautetaan - kuten on nähty lapsiperheköyhyyden lisääntymisen kohdalla. On sydämetöntä, julmaa leikata ihmisiltä, jotka jo nyt elävät kädestä suuhun. Asumistuki ei nytkään kata vammaisella koko vuokraa, vaan jo nyt moni vammainen eläkkeensaaja joutuu maksamaan osan vuokrastaan hoitotuellaan ja tinkimään terveydestään.

Jatkossa yhä useampi eläkeläinen on toimeentulotuen varassa pysyvästi. Toimeentulotukimenojen onkin arvioitu lisääntyvän vuositasolla 7 miljoonalla eurolla. Mutta entä, jos vanhus, vammainen, muistisairas ikääntynyt ihminen tai haja-asutusalueella asuva ei pysty tai osaa hakea toimeentulotukea? Niin, silloin hän on heitteillä. Tässä paikataan taloutta heikompien kustannuksella. Se on arvovalinta.

Siirtymä eläkkeensaajien asumistuesta yleiseen asumistukeen pienentää tukea noin 70 prosentilla tukea saavista. Yhdistämistä on mietitty ennenkin, mutta aikaisemmin keskeisenä ongelmana yhdistämiselle on pidetty asumistuen tason eroja eri järjestelmissä. 

Suomessa eläkeläisen perusturvan eräänä periaatteena on pidetty sitä, että eläkkeensaaja ei ole työmarkkinoiden käytettävissä, ja siksi hän tarvitsee pysyvästi parempaa tukea kuin esimerkiksi työtön, jolla on periaatteessa mahdollista jonakin päivänä työllistyä. Eläkkeensaajan tulot eivät yleensä olennaisesti muutu. Juuri siksi eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttävät enimmäisasumismenot ovat olleet suuremmat kuin yleisessä asumistuessa. Eläkkeensaajan asumistuen heikentäminen ja eläkeläisten ajaminen toimeentulotuelle rikkoo periaatteen, jonka mukaan eläkkeen kuuluisi olla tasoltaan väliaikaiseksi tarkoitettua perusturvaa parempi. 

Hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitys eläkkeensaajan asumistuen sulauttamisesta yleiseen asumistukeen eduskunnalle vielä tänä syksyllä, jotta lainmuutokset voisivat tulla voimaan ensi vuoden alusta. Lakiluonnoksen lausuntoaika loppui viime viikolla. 

Sipilän hallitus kasvattaa köyhien vanhusten, sairaiden ja vammaisten määrää täysin piittaamatta seurauksista ja inhimillisistä kärsimyksistä. Keskustavetoiselta hallitukselta en sentään tätä olisi odottanut. Köyhillä ei ole Sipilän, Stubbin ja Soinin hallituksessa yhtään puolustajaa.

27 000 uutta köyhää on paljon. Luulisi hävettävän.

 

 

Sivut